1

Ordliste

Ordliste

Forklaring

(saws) Salla Allahu âlajhi wa sallam

Fred og velsignelse være med ham. (Siges altid efter Profeten Mohammeds(saw) navn).

(SWT) Subhaana wa taAla

Den Reneste Den Højeste

Abd

En tjener eller slave. Vi er alle Allahs âbd.

Ad-Dunya

Denne verden.

Al-….

Når man sætter al foran et ord i arabisk, så betyder det at man gør ordet bestemt, fx kursi – stol, al-kursi – stolen, kitaab – bog, al-kitaab – bogen.

Alayhi salaam(as)

Fred være med ham. (Siges efter alle profeterne og engle undtagen Profeten Mohammed, hvor man tilføjer Allahs velsignelse over ham).

Alhamdulillah

Al lovprisning tilkommer Allah.

Alim

En Alim er en lærd indenfor Islam. Han har læst videre ovenpå shariiâ, den islamiske lovgivning, og han har nu bemyndigelse til at udstede Fatwa. Ûlama er i flertal.

Allahu akbar

Allah er den Største.

Ard

Jorden.

Ayah(Ayat)

Vers fra den Hellige Koran.

Azaan

Kald til bøn.

Baraakah

Velsignelse.

Bin

Søn. Fx Mohammed bin Âbdullah – Mohammed søn af Âbdullah . Bin kan også stå som ibn.

Bint

Datter. Fx Zajnab bint ar-Rasuul – Zajnab datter af Profeten.

Bismillah

I Allahs Navn.

Dawah

Det vil sige at man fortæller om budskabet Islam og udspreder det. Man forklarer folk hvad Islam betyder.

Deen

Religion. Deen al-Islam – Religionen Islam.

Dua

En personlig bøn man siger for sig selv. Man kan altid lave dua, hvor man kan spørge Allah, om det man ønsker eller takke Ham for alt det gode, Han har givet en. Det er fortræffeligt, hvis man er i tilstand af wudu (den rituelle afvaskning), når man laver dua og står med hænderne mod Mekka (qiblah). En dua må man lave alle steder på nær toilettet, hvor Allahs Navn aldrig skal nævnes, og den må siges på alle tidspunkter. Dua kan også laves for andre.

Duha

Tidspunkt mellem solopgang og op til solens middagspunkt(zuhr).

Farz(Fard)

Noget der er obligatorisk at foretage sig.

Fatwa

Det er en dom, der bliver sat i de nyere tider, da der er opstået mange ting, som man ikke kendte til dengang for mere end 1400 år siden. Kun Ûlama (lærde) kan udstede en fatwa, som de har gjort ved grundigt studie i Islam.

Fii sabiilillah

For Allahs skyld. At man gør tingene fii sabiilillah, for Allahs skyld.

Ghaib

Det usete. Alt det vi ikke kan se og det der er skjult.

Hadis(Hadith)

Det er alle de udtalelser og handlinger, der er blevet rapporteret fra den hellige Profet Muhammad(saw) . Der er tre grader indenfor hadith: Hadith Sahih, som er 100% troværdige hadith. Bukhari og Muslim er altid sahih. Hadiith hassan, som er svagere hadiith, fordi kilderne på et tidspunkt får et lille knæk, men mange kan man dog stole på. Hadith daiif, som er svage hadith. Efter Profetens(saw) død begyndte mange at komme med nogle udtalelser, som de sagde, at den hellige Profet(saw), havde sagt, men det var blot noget de opfandt for at få anerkendelse af folket.

Hajj

Pilgrimsfærden til Allahs hus. Denne rejse skal mindst én gang i livet foretages af enhver muslim, hvis han eller hun har råd og helbred til det. Færden går til Kaabaen i masjid al-Haraam i Mekka. Det er en rejse, der vil gøre en muslim fri for dens tidligere synder og give muslimen mulighed for at starte på et nyt og syndfrit liv. Det er den femte søjle i Islam.

Halal

Noget der er fuldstændigt tilladt i Islam.

Hanafi

Det er en af de fire imamskoler. Han fulde navn er Âli ibn Abi al-Îzz al-Hanafi/Imam Abu Hanifa.

Hanbali

Det er en af de fire imamskoler. Hans fulde navn er Imam Ahmad bin Hanbali.

Haram

Noget der er absolut forbudt i Islam.

Hasad

Misundelse fra mennesker og djinner.

Hasanat

Belønning man får, hver gang man har gjort en god gerning.

Hayat

Livet. Hayat ad-Dunja – Livet i denne verden.

Hijab

Tørklæde, der skal dække håret.

Hijra

Dette er udvandringen/migrationen fra Mekka til Medinah, som muslimerne foretog, da de vantro fordrev dem fra Mekka. Det er fra dette år, at den islamiske kalender begyndte.

Hijra

Emigration til et bedre islamisk sted

Hisab

Regnskab, det regnskab, som vi vil blive stillet for på Dommedag.

Ilm

Viden, videnskab.

Imam

Det er en, der har læst og bestået den islamiske lovgivning, Shariiâ. En imam kan være overhovedet i moskeen, hvor han også holder Khutba (prædiken). Det er også ham der tager imod spørgsmål og problemstillinger fra muslimerne. Han leder bønnen i moskeen.

Imaan

Ens tro i hjertet.

Injil(Gospel-Bibelen)

Evangeliet, dvs. uddrag fra den nuværende Bibel. Dette uddrag er det, som Allah nedsendte til Profeten Jesus(as), og som er gengivet af bl.a. Johannes, Matthæus m.fl.

InshaAllah

Hvis Allah vil. Det siger man om alt det kommende.

Iqaama

Lille kald til bøn, når man er parat til at bede.

Jannah

Paradiset.

Jawm

Dag.

Jihad

Det betyder hellig krig. Jihad skal forstås, som en kamp med ens eget selv, at man hver dag kæmper for at blive en bedre muslim og bekriger ens dårlige karakterer. Det er krig i bogstaveligste forstand. Hvis der er et angreb på muslimer, er man forpligtet til at slå tilbage for Allahs skyld. Jihad betyder at stræbe effektivt for det gode.

Jinn

Det er ånder, der lever ånder i en anden verden side om side med os, vi kan bare ikke se dem. Hos dem er der, ligesom hos mennesker, jinner der er muslimer og djinner der er vantro. Nogle jinner er også Shaitans hjælpere. Deres verden kaldes for Jabarut og er en parallelverden.

Kafir

En vantro. En der ikke tror på Islam. Kuffaar er i flertal.

Kalimah

Ord/trosbekendelsen.

Khaliif (Kalif)

Efter Profeten Mohammed døde, blev der indsat kaliffer til at styre efter Islams love. Der var fire kaliffer: Abu Bakr as-Siddiq, Umar bin al-Khattab, Usman(Uthman) bin Affan og Ali bin Abdul Muttalib.

Khamr

Det der beruser, vin, alkohol, hash, narkotika mv.

Khanziir

Svin, gris.

Khutba

En prædiken for muslimer, som en imam giver. Hver fredag er der fredagsbøn med khutba, som er pligtigt for enhver muslimsk mand at tage til.

La hawla wa la quwwata illabillah

Jeg er intet og har ingen magt foruden den Allah giver.

La ilaaha ill- Allah

Der er ingen andre gud end Allah.

Layl

Nat.

Laylatul Qadr

Skæbenatten. Den nat hvori Koranen blev åbenbaret for første gang til den hellige Profet Muhammad(saw).

Makruuh

Noget der uanbefalet i Islam.

Maktuub

Det er ens skæbne, som Allah, den Almægtige har foreskrevet det for en. Det siger man om noget, man ikke havde regnet med ville ske, hvad enten det var godt eller dårligt. “Maktuub”, det var skæbnen.

Malaika

Engle i flertal.

Maliki

Det er en af de fire imamskoler. Hans fulde navn er Imam Abu Mohammed, Âbdullah ibn Abii Zajd al-Qajrawaanii al-Maalikii.

Manduub

Noget der er fortræffeligt og prisværdigt at gøre i Islam.

MashaAllah

Al smukhed kommer fra Allah/kun det Allah vil. Man siger det til noget, der er meget smukt. Eller hvis nogen har en evne indenfor noget, for på den måde undgår man misundelse.

Masjid

Det betyder moske.

Masjid al-Haram

Navnet på Kaabaen i Mekka.

Medinah(Madina)

Det er den by, hvor Profeten Mohammed ligger begravet. Byen ligger i Saudi-Arabien. Tidligere hed den Yathrib.

Mekka(Makkah)

Det er en by i Saudi-Arabien. Det er den by, hvor Profeten Mohammed blev født. Det er denne by, muslimer drager til, når de skal på Hadj (pilgrimsfærd).

Mumin

En rettroende/praktiserende muslim, som opfylder alle pligter.

Munafiq

Dobbeltmoralsk/hykler, dem som havde 2 ansigter og ikke troede(tror) oprigtigt.

Nabi

Det betyder Profet. Rasuul betyder Sendebud.

Nafs

Ens ego/selvet.

Nawm

Søvn.

Naar

Helvedes Ild.

Qadr

Skæbnen på godt og ondt.

Qamr

Månen.

Qiblah

Dette er retningen mod Mekka. Det er den retning vi følger, når vi beder.

Qiyamah

Dommedag.

Qiyaamul layl

En nattebøn, man kan bede efter Isha indtil morgenbønnen Fajr.

Quran

Koranen.

RadiyaAllahu anhu/anha(ra)

Må Allah være tilfreds med..bruges oftest til Profetens(saw) familie og venner(sahaba).

Ramadan

Den 9. måned i det islamiske kalenderår. Det er den måned, hvor muslimerne er forpligtet til at faste. Det er også i den måned, at Koranen blev nedsendt. En af de 4 velsignede måneder.

Rasul

Det betyder Sendebud. En rasuul til forskel fra nabi, er en Profet, der kom med et budskab til folket. Alle rasuul er også nabi, men ikke alle nabi er rasuul, da det ikke var alle profeter, der kom med en Bog til folket.

Riba

Renter.

Ruh

Sjæl eller ånd. Englen Gabriel bliver af Allah kaldt Ruh-ul-Qudus-Helligånden.

Sahaba

Profetens venner og tro følgere/ledsagere.

Salah(namaaz)

Bøn. De fem daglige bønner, vi beder hver dag og alle de frivillige bønner (sunna). Det er den anden søjle i Islam.

Salam(Salaam)

Islamisk hilsen, betyder fred være med dig.

Samaawaat

Himlen

Sawm(saum)

Fasten Ramadan som vi skal faste. Det er den tredje søjle i Islam.

Shafi

Det er en af de fire imamskoler. Hans fulde navn er Abuu Âbdullah, Mohammed ibn Idriis bin al-Âbbaas bin Ûthmaan bin Shuafa ash-Shaafiî.

Shaitan

Satan, djævlen. Hedder også Iblis m.fl. Hed Azazeel, da han var blandt englene.

Shams

Solen.

Sharia

Den islamiske lovgivning.

Sirat(Siraat)

Vej eller sti. As-Siraatal mustaqiim – den rette vej.

SubhanAllah

Allah er den reneste og smukkeste, siges ofte, når man ser noget meget smukt og takker Allah for at se det smukke.

Sunna(Sunnah)

Profetens(saw) sædvane.

Surah

Kapitler fra den Hellige Koran.

Tajwid

Den måde som Profeten Muhammad (saws) læste Koranen på(med arabisk accent og langsom læsning.

Taqwa

Gudsfrygt. Korrekt Tro.

Tawhid

Det betyder Allahs Enhed. At Allah er den Eneste Skaber, uden nogen partner og hele Herredømmet tilhører udelukkende Ham.

Tawraat

Toraen, som Moses (fred være med ham) kom med.

Tawwaf

Man går(kredser) 7 gange rundt om Kabaen. Det er en obligatorisk ting, når man er på Hajj.

Tesbih

At man kalder Allah ved Hans smukke Navne og Egenskaber. Al lovprise Allah på alle måder.

Ummah

(Islamisk) samfund. Nation.

Umrah

En pilgrimsfærd til Mekka på et tidspunkt udenfor Hadj’s tidsperiode.

Wajib

Noget man er forpligtet til at gøre.

Witr

Ulige. I Islam er det ulige at foretrække fra det lige. Henvises til witr-delen af Natbønnen(Isha), der afslutter natten.

Wudu

Den rituelle og pligtige afvaskning.

Zakat

Det er en obligatorisk almisse, som enhver muslim, der har økonomisk overskud, skal betale til fattige muslimer. Denne zakaat skal betales før eid (fest) efter Ramadan. Dette for at alle muslimer rundt om i hele verden, kan nyde en god âid. Det er den fjerde søjle i Islam.

Zam Zam

Hellig vandkilde, der ligger i Mekka. Den sprang ud ved Profeten Ismails fod, da Han(as) var alene i ørkenen(Arafat-Saffa-Marwa) sammen med Hans(as) mor. De var meget tørstige og pludselig sprudlede vand frem fra det bare sand. Det var et mirakel fra Allah, den Største.

Zikr

Ihukommelse af Allah.

Zina

Hor, er en af de store synder(Kabeera).

Aakhir

Det hinsides/Det sidste